نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج با حضور فرید کیومرثیان و ارائه دو ایده هوافضای شهریور 97

ایده مخزن سوخت ضد انفجار هواپیما فرید کیومرثیان

لوح ایده هوافضا فرید کیومرثیان

ایده مخزن عملیات امداد نجات بالگرد در برج های مرتفع فرید کیومرثیان

هوافضا فرید کیومرثیان

 مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج
ایمان ایزدی هوافضای

نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج با حضور فرید کیومرثیان و ارائه دو ایده هوافضای شهریور 97

ایده مخزن سوخت ضد انفجار هواپیما فرید کیومرثیان

لوح ایده هوافضا فرید کیومرثیان

ایده مخزن عملیات امداد نجات بالگرد در برج های مرتفع فرید کیومرثیان

هوافضا فرید کیومرثیان

 مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج
ایمان ایزدی هوافضای
 مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج
 مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج
 مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوجنوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 دی 1397    | توسط: فرید کیومرثیان    |    |